رزومه مهدی کرامتی

مهدی کرامتی برقکار
خراسان رضوی

برقکار حرفه ای با کادری مجرب