عضویت به عنوان کارفرما

با عضویت و ساخت حساب در سایت ساخت سنتر، من تمام قوانین سایت و مقررات سیستم استعلام قیمت ساخت سنتر را می پذیرم